top of page
Joanne Rahusen - Den haag

PRIVACY POLICY

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende psychologist, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Om uw privacy te waarborgen zal ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.

 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opstelt.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Om te kunnen voldoen aan deze wettelijke eis is er een waarnemingsovereenkomst met een collega die bij ernstige ziekte en/of overlijden mijnerzijds de dossiers bewaart, en alleen met uw schriftelijke goedkeuring, de consulten overneemt.

 

PRIVACY OP DE FACTUUR
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling.

 • de kosten van het consult

 • de prestatiecode van de betreffende behandeling voor de zorgverzekeraar

 

CRISIS
Ik ontvang mensen uit verschillende steden. Daarom verzoek ik u om zelf een telefoonnummer van een crisisdienst in uw omgeving te zoeken. Een alarmnummer bij suïcidale gedachten is 0800-0113

UW RECHTEN
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy rechten:

1. Recht op dataportabiliteit.
Het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
2. Recht op vergetelheid
De WGBO wet, die de counselor/coach verplicht om dossiers tenminste 20 jaar te bewaren en financiële gegevens 7 jaar, is een wettelijke verplichting die boven het AVG recht van een cliënt staat, om verwerkte persoonsgegevens te laten wissen.
Maar deze wet regelt ook dat u het recht heeft om uw zorgverlener te vragen om uw gegevens eerder te vernietigen. Uw zorgverlener moet daaraan gehoor geven, tenzij een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten worden. Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders. Of omdat de gegevens nodig zijn voor het leveren van zorg.

3. Recht op rectificatie, aanvulling en aanpassing van de verwerking van harde persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens zonder oordeel. U heeft het recht het gebruik van de harde gegevens aan te laten passen indien:
- de gegevens mogelijk onjuist zijn

- de gegevens onvolledig zijn
- de verwerking onrechtmatig is
- de gegevens niet meer nodig zijn
4. Recht op inzage.
Het recht uw persoonsgegevens in te zien. Dit zijn niet de aantekeningen van de counselor die hij/zij voor zichzelf maakt. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
5. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.
6. Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

Indien u aanspraak wilt maken op een van deze rechten kunt u gebruikmaken van de volgende voorbeeldbrieven https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven en deze bij mij indienen. Wij maken dan een document op waarin nieuwe afspraken gemaakt worden m.b.t. het omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Mijn cliënten kunnen met klachten of geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij de klachten / geschillen commissie: www.scag.nl

Joanne B. Rahusen MA, Psychotherapy & Counselling is ingeschreven bij S.C.A.G. (Een gespecialiseerde geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve zorg).

Financiële en administratieve gegevens over client en persoonlijke werkaantekeningen vallen niet onder het vernietigingsrecht.

 

COOKIES

Joanne B. Rahusen MA, Psychotherapy & Counselling maakt gebruik van cookies om het website verkeer en onze prestaties te analysere. We verzamelen nooit persoonlijke gegevens. (we collect cookies to analyze our website traffic and performance; we never collect personal data)

 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
SSL verbinding:
Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Joanne B. Rahusen MA, Psychotherapy & Counselling gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Joanne B. Rahusen MA, Psychotherapy & Counselling, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen. Digitale gegevens worden beveiligd met een wachtwoord. Doordat Joanne B. Rahusen MA, Psychotherapy & Counselling de laatste versie update van alle software en installeert, zorgt Joanne B. Rahusen MA, Psychotherapy & Counselling ervoor dat de software optimaal beveiligd is

WIJZIGINGEN
Joanne B. Rahusen MA, Psychotherapy & Counselling is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring.

VRAGEN
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over mijn privacyverklaring? Neem dan gerust contact met mij op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een e-mail sturen naar info@joannerahusen.nl

oktober 2022

International Psychologist  -  Counselling Psychologist  -  PSYCHOLOOG NIP

bottom of page